2019-11-13 07:00Nyheter

100-tals barnrättsboxar går ut till landets socialtjänstkontor

null

Den 20/11 fyller barnkonventionen 30 år och i januari blir den svensk lag. Det finns många utmaningar med vår nya lag bl.a. problematiken kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland de som arbetar med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas. Maskrosbarn har tillsammans med barn och socialsekreterare utvecklat ett flertal verktyg och bjuder nu landets socialtjänstkontor på dessa förpackad i en barnrättsbox.

Artikel 12 - ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem”
En av fyra artiklar som brukar lyftas som extra viktig i barnkonvention är artikel 12 ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem”. I Sverige förbises varje dag barns rätt att göra sin röst hörd i frågor som gäller dem. Vuxna är dåliga på att inkludera unga i beslutprocesser, detta gäller även myndigheter som är till för att hjälpa barn. Detta vittnar alla de 100- tals barn om som Maskrosbarn möter varje vecka. Detta får särskilt svåra konsekvenser för barn som lever i utsatta livssituationer.

–Föräldrarätten är stark i Sverige och det kan ibland göra att jag lägger mer tid och energi på föräldrarna än ungdomen när det egentligen är ungdomen jag är till för, Socialsekreterare.

–Jag önskar att soc skulle lyssna på mig när vi är på möte, inte bara fråga mina föräldrar hur det är hemma, ungdom

–Jag vill att vuxna ska ta mig på allvar! Jag vet ju vad som är bäst för mig, men det är ingen som lyssnar på det jag tycker, ungdom.

Barn är rättighetsbärare
Om fördomarna mot barn och unga inte ifrågasätts och vuxna fortsätter att exkludera barn i utvecklings- och beslutsprocesser som rör dem, kan detta få mycket allvarliga konsekvenser. Bland annat att barn inte får det stöd de behöver och har rätt till och att samhället lägger resurser på fel stöd*. Förutom det strider det mot barnkonventionen som blir lag i januari.

Barnrättsboxen
Maskrosbarn har genom åren i ett flertal projekt kämpat tillsammans med ungdomar och socialsekreterare för att öka barns delaktighet just inom socialtjänsten. Både ungdomar och socialsekreterare har berättat om de olika svårigheterna som finns utifrån deras olika perspektiv. Med samlad erfarenhet har Maskrosbarn därefter utvecklat en rad verktyg som finns i barnrättsboxen. Innehållet är tänkt att hjälpa socialsekreterare i sitt arbete med att göra barn och unga delaktiga genom hela processen i socialtjänsten. Barnrättsboxen är nu på väg per post till landets socialtjänstkontor. 

*”Rättighetsbärare eller problembärare” Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2017, av Maria Heimer, Elisabet Näsman och Joakim Palme, forskare vid Uppsala universitet.


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.