2018-04-26 12:25Nyheter

Det borde vara lika lätt att nå soc som att ringa 112

I tisdags presenterade regeringens utredare Margareta Winberg delbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst” som fått namnet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst". Några saker som delbetänkandet tar upp ser vi som extra positivt, t.ex. att socialtjänsten bör göras mer tillgänglig och att det bör ges möjlighet att erbjuda insatser tidigare och på ett enklare sätt. Att en stor tyngd läggs på ett mer förebyggande perspektiv och arbete är bra men det får inte på något vis skymma vikten av att också fortsätta att utveckla samt höja kvaliteten på de insatser som erbjuds barn och unga idag.

En jämlik socialtjänst
I uppdraget från regeringen ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, och jämställd socialtjänst. Som barnrättsorganisation har vi under många år mött ungdomar som inte fått ett likvärdigt stöd, stödet som de blivit erbjudna har varierat beroende på var de bor i landet. Vi ser därför mycket positivt på att detta lyfts och att det stöd som erbjuds ska få vara likvärdigt var än i landet barnet bor. Vi ser däremot lite av det vidare resonemanget kring en jämlik, och jämställd socialtjänst i delbetänkandet.

För att en jämlik och jämställd socialtjänst ska bli möjlig krävs att barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen stärks. Så länge vi har en stark föräldrarätt som bland annat innebär att vårdnadshavare i många fall måste samtycka till insats/stöd för barnet, kommer alltför många barn att även fortsättningsvis bli utan det stöd och den hjälp de har rätt till.

– Soc tar föräldrarnas parti istället för barnets och då känns det som att jag inte är någon utan bara till besvär, Ungdom hos Maskrosbarn

Samverkan
Vikten av samverkan kan inte nog understrykas, inte enbart för att information kring barnet ska delas av professionella utan även för att stötta upp kring den unga och ge barnet känslan av att det finns flera vuxna runtomkring som bryr sig. Idag faller många barn och unga mellan stolarna då ansvarsområden är otydliga och samverkan ofta brister.

Förenklade och snabbare insatser
I uppdraget ingår att se över möjligheter till förenklad handläggning, vilket är positivt eftersom barn då skulle kunna beviljas stöd snabbare. Ett stort problem idag är dock att barn inte görs delaktiga i utredningsprocessen vilket ofta leder till att de beviljas stöd utifrån förälderns problembeskrivning eller i värsta fall inte får något stöd alls. För att stödet ska bli hjälpsamt krävs att barn görs delaktiga i varje steg av processen, vilket inte på något vis får prioriteras bort om utredningsförfarandet förenklas.

Tillgänglighet
Ungdomar anser att tröskeln in till socialtjänsten är hög. Delbetänkandet tar upp att socialtjänsten bör verka på barns egna arenor, t.ex. skola och kultur- och fritidsverksamheter. Detta är något vi som barnrättsorganisation arbetat aktivt med i flera år och som vi verkligen kan se resultat av. Fördomar om socialtjänsten bidrar till den höga tröskeln, men mycket kan göras för att förändra den bilden. Ansvaret ligger på vuxna professionella att möta unga och förse dem med information om vad socialtjänsten är och hur socialtjänsten kan hjälpa - och detta måste göras där barn befinner sig.

– Det borde vara lika lätt att nå oss och få hjälp som när man ringer 112, Socialsekreterare i workshop hos Maskrosbarn 


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.