2019-06-03 07:45Pressmeddelande

9/10 lärare oroar sig för sina elever under sommarlovet

null

När skolan tar uppehåll oroar sig så många som 89 procent av landets lärare för elever de vet lever under svåra hemförhållanden, enligt en ny rapport från barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Det finns flera anledningar att oroa sig för de här barnen. Förutom att de kommer att ha en jobbig sommar med sina sjuka föräldrar och känna stor ensamhet, så går de även i mycket större utsträckning ut skolan utan gymnasiebehörighet, med allvarliga konsekvenser som följd.

Unga utan gymnasiebehörighet stort samhällsproblem
En fjärdedel, 26 procent*, av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är över dubbelt så många som barn i genomsnitt i hela landet. Det är även en stor riskfaktor att ha en förälder med psykisk sjukdom. Ca sex elever i varje klass på högstadiet och gymnasiet lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa i familjen.

Lärare har svårt att identifiera utsatta elever
64 procent av lärarna i rapporten tycker att det är svårt att identifiera barnen som har det jobbigt hemma. Däremot vet de flesta vad de ska göra om de får vetskap om att en elev mår dåligt. Rapporten visar även att 68 procent av lärarna upplever svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och 28 procent frågar inte alls om hemsituationen, även om de har ett samtal om utveckling och/eller hälsa med eleven.

Elevhälsan som ska stötta upplever också svårigheter
Det verkar även som att elevhälsan har ganska dålig eller dålig uppfattning om vilka barnen är som lever i familjer med missbruk, våld och psykisk ohälsa. Elevhälsan, som har som uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, menar att det finns svårigheter att prata med elever om deras hemsituation och hur de mår.

Påverkar elevernas skolarbete
När eleverna som tillhör den grupp som lever i svåra hemsituationer själva får svara instämmer hela 71 procent helt eller delvis med att deras hemförhållanden påverkar skolarbetet negativt. Hela 43 procent har funderat på att hoppa av skolan på grund av att det är jobbigt hemma.

– En sak jag fick höra av min lärare var att ”jag har sett på dig att du inte mår bra men jag har inte velat prata om det för du har inte kommit till mig” det gjorde mig väldigt ledsen hur svårt kan det vara att bara ställa frågan: hur mår du? Säger en av eleverna i enkäten.

Brist på kunskapTrots bristande kunskap om hur skolpersonal kan identifiera barnen som behöver stöd för att gå ut skolan med behörighet så svarar 75 procent av all skolpersonal att de inte en enda gång under ett läsår tar upp ämnet om hur det är att växa upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa med eleverna. Däremot anser 67 procent av dem att ämnet borde finnas i läroplanen.

Rapporten i sin helhet hittar ni här.

* Enkätstudie 2019: 1046 responderande elever och 1080 skolpersonal.
* Barn som anhöriga – hur går det i skolan, 2013:3, Chess och institutet för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter dem för våld. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.