2017-09-26 10:45Pressmeddelande

Barn och vuxna efterlyser stöd vid placering; Maskrosbarn introducerar ny insats

null

I Sverige är stödinsatser under själva placeringstiden näst intill obefintligt, trots att både barn, föräldrar och familjehemsföräldrar efterfrågar just detta. Detta visar bl.a. en rapport från SBU och en intervjustudie från Maskrosbarn. Samtidigt som placeringar ökar i Sverige visar flertalet studier och rapporter på samma sak, barn som blir placerade klarar sig sämre i livet. Maskrosbarn har därför tagit fram en helt ny insats – coach vid placering.

Allt fler unga placeras
De senaste åren har antalet placerade barn, mestadels ungdomar i åldern 13–20 år kontinuerligt ökat. Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige, ungefär en i varje klass, placeras någon gång i familjehem eller på institution. Enligt siffror från Socialstyrelsen som släpptes i veckan har barn som placeras i familjehem eller HVB enbart mellan 2014 och 2016 ökat med 1400 st.

– Vi ser att det finns för få stödinsatser och att de sällan är anpassade till de behov som barnen vi möter har. Vi träffar dagligen barn som är placerade och som känner sig väldigt ensamma, förvirrade och ibland även ovälkomna i det nya hemmet. Därför är vi stolta att vi nu kan erbjuda en insats som barn och unga själva har efterfrågat. Coach i kombination med en bra placering kommer att kunna ge både ett andrum, stöd i vardagliga problem och möjlighet att få bearbeta tankar, känslor och minnen, säger Denise Madsen, stödchef på Maskrosbarn.

Lämnas åt sig själva
Tiden efter placeringsbeslut är oerhörd svår, kantad av stor förvirring och rädsla. För första gången har de möjlighet och tid att känna efter, vilket resulterar i mycket tankar. Unga upplever att socialtjänsten tycker att problemen de har ska försvinna genom att de fysiskt har flyttat till annan plats. Men ungdomar i Maskrosbarns verksamhet beskriver att en placering inte fyller alla behov och att de ofta lämnas utan möjlighet till reflektion med vuxna.

Coach vid placering
En av de största skyddsfaktorerna för en unga som växer upp i dysfunktionella familjer är att ha en annan trygg vuxen i sin närhet. ”Coach vid placering” är en vuxen som finns tillgänglig för ungdomar, där insatsen fokuserar på barnets känslomässiga process. Coachen är särskilt utbildad för detta uppdrag och kommer att fungera som en länk mellan familjehemmet, socialtjänsten och andra professionella. 

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.