2013-09-27 15:00Pressmeddelande

Maskrosbarn lämnar in motion till riksdagen

null

Socialtjänstlagen är idag en ramlag med stort tolkningsutrymme för de enskilda socialkontoren. Detta leder i det praktiska arbetet till att alla barn i Sverige inte har samma rättigheter, utan är helt beroende av vilken socialsekreterare de möter och vilken policy just deras socialkontor arbetar efter. 

Maskrosbarn har genomfört en intervjustudie med 50 barn och ungdomar som har växt upp med en förälder som missbrukare eller som har en psykisk sjukdom, i syfte att låta barnen själva komma till tals. I rapporten ”Frågar man inget – får man inget veta” beskriver ungdomarna vad de vill ha i mötet med socialtjänsten. I rapporten har ungdomarna getts möjlighet att berätta om egna erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och främst getts utrymme att komma med konkreta förändringsförslag för socialtjänsten. Förändringsförslagen bygger på en ökad delaktighet och att stärka deras rättigheter i mötet med socialtjänsten. Med detta material som grund samt många års erfarenhet av att möta tusentals ungdomar från denna målgrupp föreslår vi följande:

Barnombud

89 % av ungdomarna i studien vill ha med sig en vuxen som stöd under möten på socialtjänsten. Maskrosbarn föreslår att alla barn och ungdomar som kommer till socialtjänsten ska erbjudas ett barnombud, en person som enbart arbetar på uppdrag av barnet. 

Enskilda samtal

Ungdomarna i studien menar att enskilda samtal med sin socialsekreterare är avgörande för att våga och kunna berätta om hur det är hemma. Många socialkontor runt om i Sverige träffar fortfarande endast barn och föräldrar tillsammans då en anmälan vid oro för barnet kommit till deras kännedom.

Därför bör det regleras till en tvingande del i socialtjänstlagen att varje barn även ska så ett enskilt samtal vid en anmälan.  

Utvärdera kontakten

Att utvärdera kontakten med socialtjänsten menar ungdomarna är viktigt för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra. Därför bör det regleras i socialtjänstlagen att socialtjänsten ska utvärdera kontakten med barn och ungdomar genom att låta dem fylla i en utvärdering.

Uppföljning

Majoriteten av alla anmälningar som görs till socialtjänsten gällande misstanke om att ett barn far illa läggs idag ned redan vid förhandsbedömningen, ofta på grund av att föräldrarna nekar till det som står i anmälan och att barnet inte vågar berätta hur det är. Därför behöver varje anmälan som läggs ned vid förhandsbedömning följas upp av socialtjänsten, för att ge barnet fler möjligheter att berätta. Även detta bör vara reglerat i socialtjänstlagen för att säkerställa att alla orosanmälningar följs upp.

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.